Privacyverklaring


Carnavalsvereniging De Blaospiepkes, gevestigd aan Graaf Gerhardstraat 23
6882 DE VELP, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Secretariaat C.V. De Blaospiepkes
Graaf Gerhardstraat 23
6882 DE VELP
telefoon: 06 – 52464269
e-mail: secretariaat@blaospiepkes.nl
url: https://www.blaospiepkes.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Carnavalsvereniging De Blaospiepkes verwerkt uw persoonsgegevens doordat u lid, donateur of belangstellende bent van de carnavalsvereniging, en/of omdat u deze zelf aan de vereniging heeft verstrekt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Tijdens activiteiten worden regelmatig foto’s en/of video’s gemaakt waarop leden en/of bezoekers geheel of gedeeltelijk herkenbaar zijn afgebeeld. Dit beeldmateriaal wordt onder meer gebruikt voor de fotoalbums en nieuwsberichten op de website en soms ook voor persberichten naar media/kranten. Gezien het grote aantal foto’s en de vele gezichten op deze foto’s is het in de regel niet mogelijk iedereen van te voren om toestemming te vragen voor publicatie. Daarom vragen wij u voor aanvang van een activiteit het ons kenbaar te maken indien u niet gefotografeerd of gefilmd wenst te worden. Carnavalsvereniging De Blaospiepkes wenst tevens zorgvuldig om te gaan met de belangen van afgebeelde personen. Publicatie van de foto’s mag op geen enkele manier schadelijk kan zijn voor deze personen. Mocht u desondanks bezwaar hebben tegen het gebruik van een of meer bepaalde foto, dan zal deze op uw verzoek zo spoedig mogelijk worden verwijderd.

  • Carnavalsvereniging De Blaospiepkes vermeldt bij de hoofdingang dat er bij activiteiten foto’s en/of video’s gemaakt kunnen worden.
  • Indien u niet gefotografeerd of gefilmd wenst te worden, vragen wij u dit voor aanvang van de activiteit kenbaar te maken aan het bestuur en organisatoren van de vereniging. Zodat zij ervoor kunnen zorgen dat er geen herkenbaar beeldmateriaal van u gemaakt/gebruikt wordt.
  • Voor de publicatie van foto’s en/of video’s van activiteiten (ook op de website) wordt niet van tevoren toestemming gevraagd van degene(n) die op het beeldmateriaal staat/staan.
    Wanneer iemand bezwaar heeft tegen het gebruik van een of meer bepaalde foto’s, worden deze indien mogelijk direct verwijderd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Carnavalsvereniging De Blaospiepkes verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • ledenadministratie
  • communicatie

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Carnavalsvereniging De Blaospiepkes bewaard zolang u lid, donateur, sponsor of belangstellende bent, en verbonden bent aan onze vereniging.

Delen van persoonsgegevens met derden
Carnavalsvereniging De Blaospiepkes verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Carnavalsvereniging De Blaospiepkes gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Carnavalsvereniging De Blaospiepkes en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@blaospiepkes.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, op uw verzoek.

Carnavalsvereniging De Blaospiepkes wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Carnavalsvereniging De Blaospiepkes neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via secretariaat@blaospiepkes.nl.